สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

Java String | การใช้งาน String ใน Java

Class String ในภาษา java มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลตัวอักษรยาวๆ หรือคำต่างๆ โดยมีการใช้งานดังนี้

การสร้าง String
String data = "Hello world!";
เป็นการประกาศตัวแปร String ชื่อ data เก็บข้อมูลตัวอักษร Hello World!

บางครั้งเราสามารถสร้าง String จากตัวแปร char array ก็ได้ เช่น

public static void main(String args[]){
  char[] arHello = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '.'};
  String data = new String(arHello);
  System.out.println(data);
}

ผลที่ได้ออกมาคือ
Hello.

String Length
ใช้สำหรับแสดงจำนวนตัวอักษรที่ถูกเก็บไว้ในตัวแปร String นี้
String data = "This is a book";
int len = data.length();
System.out.println( "String Length is : " + len );

ผลที่ได้คือ
String Length is : 14

Concatenating Strings, การเชื่อมต่อ String ด้วยกัน
string1.concat(string2);

คำสั่งนี้จะต่อ String ของตัวแปร string1 และ string2 เข้าด้วยกัน

หรือาจจะใช้ concat แบบนี้ก็ได้
"My name is ".concat("Sirichai");

หรือใช้เครื่องหมาย + เชื่อมต่อระหว่าง String ก็ได้เช่นกัน
"Hello," + " world" + "!"

ผลที่ได้ออกมาคือ
"Hello, world!"
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ